Privacyverklaring

Rochefort, gevestigd aan route de Rochefort 45600 Lion en Sullias, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.rochefort.nl ; Rochefort 45600 Lion en Sullias ; +33238369731

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rochefort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam, Adresgegevens
– Telefoonnummer, E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bv door een website-profiel, in correspondentie en telefonisch
– Nationaliteit, geboorte datum en plaats, indien geen Frans (politie verordening)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rochefort.etang@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rochefort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– nationaliteit- gegevens is een politie verordening en word zo snel mogelijk vernietigd

Geautomatiseerde besluitvorming
Rochefort neemt “niet” op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rochefort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 10 jaar, daarna stopt het doel. Nationaliteit gegevens: 6 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden
Rochefort verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Rochefort gebruikt geen cookies of vergelijkbaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rochefort. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen via een mail naar rochefort.etang@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rochefort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rochefort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via rochefort.etang@gmail.com